Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)


03.04.2020
(дата реєстрації емітентом електронного документа)  
5
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)  
Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)
директор       Войтанiк Валерiй Олексiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Волинська фiрма "Одяг"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
43020, Волинська обл., Луцьк, Рiвненська, 44
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
01554158
5. Міжміський код та телефон, факс
(0332) 729 344 (0332) 240 542
6. Адреса електронної пошти
baza-lutsk@ukr.net
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку 01554158.infosite.com.ua   03.04.2020
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
03.04.2020 припинено повноваження голова наглядової ради Чапаловська Тетяна Михайлiвна - 0.46
Зміст інформації:
Рiшення про припинення повноважень голови наглядової ради прийнято загальними зборами Товариства 03.04.2020р.у зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Припинення повноважень посадової особи виконано на пiдставi Протоколу загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 03.04.2020р. Посадова особа Чапаловська Тетяна Михайлiвна, володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,46.та є представником акцiонера Войтанiка В.О. частка в СК якого складає - 56.31% Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 15.02.2019р.
03.04.2020 припинено повноваження член наглядової ради Войтанiк Тетяна Олександрiвна 0
Зміст інформації:
Рiшення про припинення повноважень члена наглядової ради прийнято загальними зборами Товариства 03.04.2020р.у зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Припинення повноважень посадової особи виконано на пiдставi Протоколу загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 03.04.2020р. Посадова особа Войтанiк Тетяна Олександрiвна, володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%, є представником акцiонера Войтанiка В.О. частка в СК якого складає - 56.3% Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 16.03.2017р.
03.04.2020 припинено повноваження член наглядової ради Осiйчук Ольга Валерiївна - 0
Зміст інформації:
Рiшення про припинення повноважень члена наглядової ради прийнято загальними зборами Товариства 03.04.2020р.у зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Припинення повноважень посадової особи виконано на пiдставi Протоколу загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 03.04.2020р. Посадова особа Осiйчук Ольга Валерiївна, володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%, є представником акцiонера Пухтель Є.П., частка в СК якої складає - 10.44%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 16.03.2017р.
03.04.2020 обрано член наглядової ради Романюк Феодосiй Олександрович - 0.11
Зміст інформації:
Рiшення про обрання на посаду члена наглядової ради Романюка Феодосiя Олександровича прийнято загальними зборами акцiонерiв 03.04.2020р на пiдставi Протоколу загальних зборiв вiд 03.04.2020р.Посадова особа є акцiонером, володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,11% та є представником акцiонера Войтанiка В.О. частка в СК якого складає – 51.94%. Протягом останнiх п'ять рокiв обiймає посаду ургентний хiрург Комунальний заклад «Луцька мiська клiнiчна лiкарня». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Обрано термiном на три роки.
03.04.2020 обрано член наглядової ради Чапаловська Тетяна Михайлiвна - 0.46
Зміст інформації:
Рiшення про обрання на посаду члена наглядової ради Чапаловської Тетяни Михайлiвни прийнято загальними зборами акцiонерiв 03.04.2020р на пiдставi Протоколу загальних зборiв вiд 03.04.2020р.Посадова особа є акцiонером, володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,46% та є представником акцiонера Войтанiка Л.В. частка в СК якого складає - 10.17% Протягом останнiх п'ять рокiв обiймає посаду економiста на Товариствi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Обрано термiном на три роки.
03.04.2020 обрано Голова наглядової ради Войтанiк Тетяна Олександрiвна 0
Зміст інформації:
Рiшення про обрання на посаду Голови наглядової ради прийнято засiданням Наглядової ради 03.04.2020р.. з числа обраних загальними зборами акцiонерiв 03.04.2020р. членiв наглядової ради -Войтанiк Тятяну Олексiївну, на пiдставi Протоколу №1 засiдання Наглядової ради вiд 03.04.2020р.Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%, та є представником акцiонера Войтанiка В.О. частка в СК якого складає - 51.94%.Протягом останнiх п'ять рокiв обiймає посаду юриста ПрАТ"Волинська фiрма "Одяг".Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Обрано термiном на три роки.