Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Генеральний директор       Панчук Валерiй Федорович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 27.08.2013
(дата)


Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 2 квартал 2013 року

1. Загальні відомості
1.1 Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Баришiвська МТС"
1.2 Організаційно-правова форма емітента
Акціонерне товариство
1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
03744155
1.4 Місцезнаходження емітента
07500, смт Баришiвка, вул. Ленiна, 61
1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента
(04576) 5-14-35 5-14-35
1.6 Електронна поштова адреса емітента
at47@atrep.com.ua
2. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації
2.1 Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 18.07.2012
2.2 Квартальна інформація розміщена на сторінці 03744155.infosite.com.ua в мережі Інтернет 18.07.2012
(адреса сторінки) (дата)

Зміст

1. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб X
2. Основні відомості про випущені акції X
3. Основні відомості про облігації емітента при закритому розміщенні (за звітний період)
4. Основні відомості про похідні цінні папери емітента
5. Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент X
6. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
7. Інформація про господарську та фінансову діяльність
а) інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності X
б) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
в) інформація про собівартість реалізованої продукції
8. Квартальна фінансова звітність емітента X
9. Проміжна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
10. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
11. Примітки:
Основнi вiдомостi про облiгацiї емiтента при закритому розмiщеннi (за звiтний перiод): облiгацiї чи будь-якi iншi цiннi папери за весь перiод дiяльностi Товариством не випускалися.
Основнi вiдомостi про похiднi цiннi папери емiтента: у емiтента вiдсутнi похiднi цiннi папери.
Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря: за штатним розкладом посада корпоративного секретаря вiдсутня.
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї вiдсутня в зв'язку з тим, що дохiд вiд реалiзацiї продукцiї за звiтний перiод складають менше 5 % вiд загального обсягу виробленої продукцiї у грошовому вимiрi.
Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня в зв'язку з тим, що дохiд вiд реалiзацiї продукцiї за звiтний перiод складають менше 5 % вiд собiвартостi реалiзованої продукцiї.
Звiт про стан об'єкта нерухомостi вiдсутнiй в звязку з тим, що цiльовi облiгацiї Емiтентом не випускалися.
Фiзичнi особи, зазначенi в звiтi, не дали згоду на розкриття паспортних даних згiдно закону України "Про захист персональних даних".
Згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 1 вiд 07.11.2012 р.) було змiнено найменування Товариства з Публiчного акцiонерного товариства "Баришiвська МТС" на Приватне акцiонерне товариство "Баришiвська МТС".
Фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку.
В квартальнiй iнформацiї емiтента цiнних паперiв за 2-ий квартал 2013 р. слiд читати - 2-ий квартал 2012 р.та рiк в фiнансових формах 01.07.2013 р. читати як 01.07.2012 р., оскiльки програмне забезпечення при вводi 2012 р. не дозволяє пiдготувати звiт вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку.

3. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб

3.1. Повне найменування ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Баришiвська МТС"
3.2. Серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію Виписка : ААБ №11622
3.3. Дата державної реєстрації 17.12.1999
3.4. Місцезнаходження 07500, смт Баришiвка, вул. Ленiна, 61
3.5. Статутний капітал (грн.) 789524
3.6. Чисельність працівників (чол.) 5
3.7. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 01.11.0 Вирощування зернових, технiчних та решти культур, не вiднесених до iнших класiв рослинництва, 29.32.4 Ремонт (спецiалiзований) тракторiв та iнших сiльськогосподарських машин, 71.34.0 Здавання пiд найм iнших машин та устаткування
3.8. Відсоток акцій (часток, паїв), що належать державі 27.252
3.9. Відсоток акцій (часток, паїв), що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
3.10. Органи управління емітента Органи управлiння Товариства здiйснюють: - Загальнi збори Товариства; - Наглядова рада; - правлiння Товариства; - Ревiзiйна комiсiя Згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 1 вiд 07.11.2012 р.) склад органiв правлiння склав: Загальнi збори Товариства, Наглядова рада, Генеральний директор, Ревiзiзор
3.11. Посадові особи емітента Голова правлiння-Панчук Валерiй Федорович, рiк народження -01.01.1952р., освiта вища, стаж керiвної роботи-28 рокiв, ранiше працював директором фiлiї «Лукашiвська» ТОВ «Корпорацiя Термiнал», не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 1 вiд 07.11.2012 р.) та Наглядової ради (Протокол № 1 вiд 07.11.2012 р.) посада Голова правлiння була змiнена на Генеральний директор. Головний бухгалтер- Гранько Свiтлана Iванiвна, рiк народження -1956 р., освiта вища, стаж керiвної роботи-33 роки, з 27.11.2008р. на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв. Строк , на який призначено особу-до переобрання. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. До цього працювала: фiлiя «Гостролуцька» ТОВ «УIФК-АГРО»- бухгалтер. Член правлiння –Полiченко Олена Анатолiївна, з 22.02.2011 р. на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв. Строк ,на який призначено особу- до переобрання.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. До цього працювала; адвокат. Голова Наглядової ради- Єзерський Костянтин Валерiйович, з 22.02.2011 р. на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв. Строк , на який призначено особу- до переобрання. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. До цього працював: фiзична особа –пiдприємець. Член наглядової ради – Череднiченко Яна Олександрiвна, з 22.02.2011 р. на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв. Строк , на який призначено особу- допереобрання. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. До цього працювала : Приватне пiдприємство «НЕБОСХОД»- бухгалтер. Член Наглядової ради- представник Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Київськiй областi(КОД ЄДРПОУ 19028107). Строк, на який призначено особу- дл переобрання. Ревiзор-Горкавенко Iрина Володимирiвна , з 20.08.2009 р. на пiдставi рiшення Загальних Зборiв акцiонерiв. Строк, на який призначено особу- до переобрання. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. До цього працювала: Вiдкрите акцiонерне товариство «Баришвський Ветсанутильзавод»- начальник котельнi.
3.12. Засновники емітента Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України по Київськiй областi (код ЄДРПОУ 19028107).
3.13. Інформація щодо участі підприємства у створенні інших підприємств, установ та організацій Товариство не бере участi у створеннi iнших пiдприємств, установ та органiзацiй

4. Основні відомості про випущені акції

(за звітний період)
Дата реєстрації випуску акцій 22.08.2011
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій 349/10/1/11
Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій Центральний територiальний департамент Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
Кількість простих іменних акцій (штук) 0
Кількість простих акцій на пред’явника (штук) 0
Кількість привілейованих іменних акцій (штук) 0
Форма існування акцій Бездокументарні іменні
Номінальна вартість акцій (грн.) 25
Кількість акцій випуску, що належать державі (штук) 860637
Кількість акцій випуску, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії (штук) 0

6. Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент

6.1. Найменування Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
6.2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
6.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711
6.4. Місцезнаходження 01001, Україна, м. Київ, вул. Грiнченка, 3
6.5. Номер ліцензії на цей вид діяльності АВ № 581322
6.6. Дата видачі ліцензії 25.05.2011
6.7. Міжміський код та телефон 044/ 279-10-78
6.8. Факс /044/ 279-12-49
6.9. Вид професійної діяльності на фондовому ринку Депозитарна діяльність
6.10. Опис Договiр про обслуговуванню емiсiї цiнних паперiв, укладеного мiж ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "Баришiвська МТС" та Публiчним акцiонерним товариством "Нацiональний депозитарiй України" № Е-4171 вiд „31" серпня 2011р.
6.1. Найменування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фондова компанiя "ФАВОРИТ"
6.2. Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
6.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 23730178
6.4. Місцезнаходження 03067, Україна, м. Київ, вул. Гарматна, буд.6
6.5. Номер ліцензії на цей вид діяльності АВ № 533968
6.6. Дата видачі ліцензії 20.05.2010
6.7. Міжміський код та телефон (044) 458-14-09
6.8. Факс (044) 458-14-09
6.9. Вид професійної діяльності на фондовому ринку Депозитарна діяльність
6.10. Опис Договiр № Е 54 вiд 23.08.2011 про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам, якi були зареєстрованими особами у реєстрi власникiв iменних цiнних паперiв
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Баришiвська МТС" на дату припинення ведення реєстру.

8. Інформація про господарську та фінансову діяльність

8.1. Інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності
Станом на кiнець звiтного перiоду основнi показники господарської та фiнансової дiяльностi Товариства складали (у тис.грн.):
необоротнi активи - 2405
оборотнi активи - 80
власний капiтал - 2403
Баланс - 2485
Емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi, Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї вiдсутня в зв'язку з тим що дохiд вiд реалiзацiї продукцiї за звiтний перiод складають менше 5 % вiд загального обсягу виробленої продукцiї у грошовому вимiрi. Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня в зв'язку з тим що дохiд вiд реалiзацiї продукцiї за звiтний перiод складають менше 5 % вiд собiвартостi реалiзованої продукцiї, а тому вiн не розкриває iнформацiю про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та про собiвартiсть реалiзованої продукцiї.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2013 | 07 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Баришiвська МТС" за ЄДРПОУ 03744155
Територія за КОАТУУ 3220255100
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності за КВЕД 01.11.0
Середня кількість працівників 5
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса Київська обл, смт.Баришiвка , вул. Ленiна ,61
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30.06.2012 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 0 0 0
первісна вартість 1001 0 0 0
накопичена амортизація 1002 0 0 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0
Основні засоби: 1010 0 0 0
первісна вартість 1011 22037 22037 22037
знос 1012 19580 19632 19580
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 2457 2405 2457
II. Оборотні активи
Запаси 1100 3 3 0
Виробничі запаси 1101 3 3 3
Незавершене виробництво 1102 0 0 0
Готова продукція 1103 0 0 0
Товари 1104 0 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 63 73 63
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

0

0

0
з бюджетом 1135 0 0 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0
з нарахованих доходів 1140 0 2 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 1 1 1
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 9 1 9
Готівка 1166 0 0 0
Рахунки в банках 1167 18 11 9
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 0 0 0
Усього за розділом II 1195 76 80 76
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 2533 2485 2533

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований капітал 1400 790 790 790
Капітал у дооцінках 1405 0 0 0
Додатковий капітал 1410 2646 2646 2646
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 0 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -1028 -1033 -1028
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 2408 2403 2408
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 10 0 10
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 24 24 24
за розрахунками з бюджетом 1620 10 15 10
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 10 5 10
за розрахунками з оплати праці 1630 35 10 35
за одержаними авансами 1635 2 21 2
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 34 7 34
Усього за розділом IІІ 1695 115 82 115
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 2533 2485 2533

Примітки Фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку. Основою активiв є основнi засоби, з первiсною вартiстю 22037,0 тис.грн., знос становить 19632,0 тис.грн. , вiдповiдно залишкова вартiсть - 2457,0 тис.грн. Метод нарахування амортизацiї - прямолiнiйний. Сума нарахованої амортизацiї становить 52,0 тис.грн. Вiдсутнi основнi засоби в заставi, а також якi мають обмеження володiння, використання, розпорядження. Виробничi запаси становлять 3 тис.грн., якi складаються з сировини, матерiалiв, iнструменту. Первiсна оцiнка запасiв , придбаних за кошти, визначена за собiвартiстю,до якої включаються витрати на придбання, доставку. При вiдпустцi запасiв оцiнка їх здiйснюється по собiвартостi. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги становить 73 тис.грн.,по розрахунках з нарахованих доходiв - 2 тис.грн.Усього оборотнi активи дорiвнюють 76тис.грн. Власний капiтал пiдприємства складається з статутного капiталу в сумi
790 тис.грн. та додаткового капiталу в сумi 2646 грн. Кредиторська заборгованiсть станом на 30.06.2012 року становить 82 тис.грн. i складається з -розрахункiв за товари, роботи ,послуги - 24 тис.грн.,бюджетом -15 тис.грн., страхування 5 тис.грн., оплати працi 10 тис. грн., з одержаних авансiв -21 тис.грн.,iнших поточних зобов'язань 7 тис. грн.,- розрахункiв з бюджетом -1 тис.грн. За 2-ий квартал 2012 року пiдприємство отримало збиток у сумi 5 тис.грн. Сума непокритого збитку на 01 липня 2012 року становить 1033 тис.грн. Валюта балансу -2485 тис.грн.
Керівник Панчук Валерiй Федорович
Головний бухгалтер Гранько Свiтлана Iванiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2013 | 07 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Баришiвська МТС" за ЄДРПОУ 03744155
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2 квартал 2013 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 292 270
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 120 ) ( 68 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090

172

202
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 0 4
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 200 ) ( 207 )
Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні витрати 2180 ( 3 ) ( 13 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

0

0
 збиток 2195 ( 31 ) ( 14 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 27 10
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

0

0
 збиток 2295 ( 4 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -1 0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 1
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

0

0
 збиток 2355 ( 5 ) ( 4 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 0 0

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 10 16
Витрати на оплату праці 2505 90 74
Відрахування на соціальні заходи 2510 33 33
Амортизація 2515 52 62
Інші операційні витрати 2520 138 106
Разом 2550 323 288

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 3158096 3158096
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 3158096 3158096
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -0.00158 -0.00127
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 -0.00158 -0.00127
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки Доход (виручка) вiд реалiзацiї послуг за 6 мiсяцiв 2012 року склав 350 тис.грн,що на 30 вiдсоткiв бiльше порiвняно з аналогiчним перiодом минулого року. Чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї товарiв, робiт, послуг - 292 тис.грн. За умови, що оцiнка витрат може бути достовiрно визначена, витрати вiдображаються в облiку в момент вибуття активу, або збiльшення зобов'язання. Загальновиробничi витрати визнаються витратами перiоду, в якому вони були здiйсненi. Витрати на податки включають податки, розрахованi у вiдповiдностi до дiючого податкового законодавства України, якi виникли у звiтному перiодi. Собiвартiсть реалiзованих послуг складається з виробничої собiвартостi послуг, яка була реалiзована протягом звiтного перiоду, частки розподiлених постiйних загальновиробничих витрат та наднормативних виробничих витрат. Витрати Товариства за 1 пiврiччя 2012 року склали 323 тис.грн., в тому числi собiвартiсть реалiзованих послуг - 120 тис. грн.; адмiнiстративнi витрати -200 тис.грн., з яких витрати на оплату працi -90 тис.грн.,вiдрахування на соцiальнi заходи -33 тис.грн.,амортизацiя -52 тис.грн. Iншi операцiйнi витрати за звiтний перiод склали 3 тис.грн. –це витрати на послуги банку.
Керівник Панчук Валерiй Федорович
Головний бухгалтер Гранько Свiтлана Iванiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2013 | 07 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Баришiвська МТС" за ЄДРПОУ 03744155
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2 квартал 2013 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

255

0
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 0 0
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 79 0
Надходження від повернення авансів 3020 0 0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 0 0
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 126 )

( 0 )
Праці 3105 ( 98 ) ( 0 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 42 ) ( 0 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 62 ) ( 0 )
Зобов’язання з податку на прибуток 3116 ( 3 ) ( 0 )
Зобов’язання з податку на додану вартість 3117 ( 40 ) ( 0 )
Зобов’язання з інших податків і зборів 3118 ( 19 ) ( 0 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 31 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 0 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 0 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 37 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 20 0
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 9 0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 1 0

Примітки Фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку.
Керівник Панчук Валерiй Федорович
Головний бухгалтер Гранько Свiтлана Iванiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2013 | 07 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Баришiвська МТС" за ЄДРПОУ 03744155
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 2 квартал 2013 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3571 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3572 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3573 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3574 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3576 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3577 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Примітки д/н
Керівник Панчук Валерiй Федорович
Головний бухгалтер Гранько Свiтлана Iванiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2013 | 07 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Баришiвська МТС" за ЄДРПОУ 03744155
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 2 квартал 2013 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 790 0 2646 0 -1027 0 0 2409
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 790 0 2646 0 -1028 0 0 2408
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 -5 0 0 -5
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 -5 0 0 -5
Залишок на кінець року 4300 790 0 2646 0 -1033 0 0 2403

Примітки Фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку.
Керівник Панчук Валерiй Федорович
Головний бухгалтер Гранько Свiтлана Iванiвна